[ Set to home]

<<<Jiangsu Jinjiang Jianyuan Sugar&Sugar-alcohol Co.,Ltd>>>
Navigation>>>
Search engine

  
Please input the key word:

English is translated
Link

Alibaba

 

 

 

 

 
Beijing office tel:013041139620
Contact person :Fengxing
Add:Shijingshan District Gaojingja No.32, logistic Dept.          

        Jiangsu Jinjiang Jianyuan Sugar&Sugar-alcohol Co.,Ltd.
TELEPHONE : 0523-84854113
FAX: 0523-84854093
POST : 214500
MOVE TELEPHONE :013952629065
LINKMAN :ZhangJian